Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
Responsive image
                          ตลาดท่าสะอ้าน  เดิมเป็นตลาดที่มีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากในอดีตเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมทางนำของประชาชน  ผู้คนทั่วไปใช้เส้นทางน้ำในการสัญจรไป-มา ติดต่อค้าขายในเขตอำเภอบางปะกง  มีสินค้าทุกประเภทจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค  ตลอดจนร้านอาหารต่างๆ  ต่อมาเมื่อสภาพการณ์บ้านเมืองเปลื่ยนไปการพัฒนาประเทศ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  ได้มีการพัฒนาคมนาคมเพื่อความสะดวกสบาย ทันสมัย รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ทำให้ประชาชนหันไปใช้ทางบกโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะและขนส่ง  ทำให้ไม่มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดท่าสะอ้าน  ทำให้ตลาดซบเซา  ร้านค้าหลายแห่งต้องปิดกิจการลง
                          ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  จึงได้มีการพัฒนาตลาดท่าสะอ้านบริเวณริมแม่น้ำบางปะกงขึ้นมาใหม่   ให้เป็นลานค้าชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาชนเกิดการค้าขาย  มีงานทำ  เกิดความเข็มแข็งภายในชุมชน  สามารถพึ่งตนเองได้  ทำให้เศษฐกิจในท้องถิ่น  มีการหมุนเวียน  ประชาชนมีรายได้จากการประกหอบอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการพัฒฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2554