Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
อำนาจหน้าที่
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒  ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ 
           มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
            (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
            (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
            (๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
            (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
            (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
            (๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
           (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
           (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
           (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
        การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
        มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังนี้
           (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา          
           (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
           (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
          (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
          (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
          (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
          (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
          (๙) เทศพาณิชย์

ดาวน์โหลดตามไฟล์เอกสารแนบ....พรบ.เทศบาล
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
         นอกจากหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ใน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ด้วยเช่นกัน ในมาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  
         มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
         (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
         (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
         (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
         (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
         (๕) การสาธารณูปการ
         (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
         (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
         (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
         (๙) การจัดการศึกษา
         (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
         (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
         (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
         (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
         (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
         (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
         (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
         (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
         (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
         (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
         (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
         (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
         (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
         (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         (๒๕) การผังเมือง
         (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
         (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
         (๒๘) การควบคุมอาคาร
         (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
  ดาวน์โหลดตามไฟล์เอกสารแนบ...พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
  
 
แนวทางการพัฒนา

ด้านการเมืองการการบริการ 
     มีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการกิจการของเทศบาล และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัย เคารพกฎหมาย จัดให้มีระบบกระจายเสียงของเทศบาลให้ทั่วถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้มีความมั่นคงและพัฒนาไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการให้บริการที่ฉับไว ทันสมัยและเป็นธรรม โดยเน้นการบริการประชาชนด้วยการลดขั้นตอนของระบบราชการที่ไม่จำเป็นด้วยการให้บริการ ONE STOP SERVICE โดยการมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้น ณ ที่เดียว โดยเสมอภาคกัน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     มีนโยบายปรับปรุงแก้ไข ผิวจราจรและเส้นทางการจราจร ให้มีสภาพใช้การได้ดีและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐาน และสนองตอบนโยบาย “บ้านเมืองน่าอยู่” รวมถึงปรับปรุงและจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ จัดระเบียบการให้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการควบคุมการก่อสร้างอย่างมีระบบ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     มีนโยบายส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างคุ้มค่าแบบยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องขยะจะต้องไม่มีตกค้างในชุมชุน และนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกหลักอนามัย โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการกำจัดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆ ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 
     มีนโยบายส่งเสริมการตลาดและการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเน้นการขยายเครือข่ายชุมชนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

ด้านสังคม 
     มีนโยบายให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพด้านการศึกษาและการกีฬา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดทั้งการจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่ตลอดไป 
 

                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th