Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ


สำนักปลัด หน้าที่รับผิดชอบ
     1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o งานสารบรรณของทางเทศบาล
          o งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่การติดต่อ อำนวยการ ความสะดวกในด้านต่างๆ
          o งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล
          o งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ
          o งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          o งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
          o งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
          o งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
          o งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
     2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o งานบริการงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          o งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับ
          o งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
          o งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง
          o งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
          o งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
          o งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
          o งานพัฒนาบุคลากร
          o งานพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
          o งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
          o งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
     3. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o การแจ้งการเกิด
          o การแจ้งตาย
          o การย้ายออก
          o การย้ายเข้า
          o การแจ้งย้ายปลายทาง
          o การย้ายออก
          o การย้ายเข้า
          o การขอเลขที่บ้าน
          o การขอมีบัตรประชาจำตัวประชาชน
          o บัตรหมดอายุ
          o บัตรหาย
          o การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือบัตรชำรุด
     4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o จัดระเบียบภายในและภายนอกอาคาร เช่น ขจัดสิ่งรกรุงรังให้หมดไป เก็บสิ่งของที่เป็นวัตถุไวไฟไว้อย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงการจัดช่องทางไว้เพื่อหนีไฟเป็นทางออกฉุกเฉินภายในบ้าน
          o ตรวจตราซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ที่อาจเป็นบ่อเกิดของไฟไหม้ได้ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทำความร้อย ฯลฯ ถ้าชำรุดต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เตรียมสารสำหรับดับเพลิงไว้ให้พร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น น้ำ ทราย หรือเครื่อง
     5. งานประชาสัมพันธ์
          (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
          (2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
          (3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
          (4) งานสารนิเทศ
          (5) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
          (6) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
          (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     6. งานแผนและงบประมาณ
          (1) งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
          (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
          (4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
          (5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
          (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          (7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
          (8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ
          (9) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
         (10) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
         (11) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
         (12) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
         (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     7. งานพัฒนาชุมชน
          (1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
          (2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
          (3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพลภาพ
          (4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
          (5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
          (6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
          (7) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิง
          (8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
          (9) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
         (10) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
         (11) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
         (12) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
         (13) งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
         (14) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
         (15) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
         (16) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
         (17) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
         (18) งานจัดระเบียบชุมชน
         (19) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปให้แก่ชุมชน
         (20) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
         (21) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัยและสุขาภิบาล
         (22) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     8. งานพัฒนาการศึกษา
          (1) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
          (2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
          (3) งานวิจัยทางการศึกษา
          (4) งานพัฒนาหลักสูตร
          (5) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
          (6) งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
          (7) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
          (8) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
          (9) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
         (10) งานส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
         (11) งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
         (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง การบริหารงาน
     1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
          o ควบคุมและรับผิดชอบ ดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวย ความสะดวกในด้านต่างๆ
          o รับผิดชอบการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
          o ดูและงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
          o งานตรวจสอบแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          o งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
          o งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
          o งานเกี่ยวกับเงินกู้สวัสดิการของพนักงานเทศบาล
          o งานเกี่ยวกับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
          o งานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล
          o งานเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล รวมตลอดทั้งการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและจัดทำทะเบียนจ่ายเงินให้ครบถ้วน
          o งานด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
          o รับเงินรายได้ทุกประเภท จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกคนตามใบนำส่งเงินพร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอหัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ตรวจสอบอีกครั้ง นำฝากธนาคารประจำวัน
          o งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
     2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o งานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
          o งานด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
          o งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กำหนดรหัสพัสดุให้ครบถ้วน ให้ตรงทะเบียน
          o งานด้านการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
          o งานเกี่ยวกับจำหน่ายพัสดุ
          o งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
     3. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o งานตรวจสอบและรับรองยอดเงินคงเหลือรายจ่ายตามงบประมาณ ในรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างของทุกหน่วยงานในเทศบาล
          o งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
          o งานด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
          o งานด้านการจัดรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
          o การจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีก่อนๆ โดยเรียงลำดับตามเลขที่เช็คพร้อมเก็บเข้าตู้เอกสาร กรณีมีการยืมฎีกาเบิกจ่ายเงินจะให้ลงในสมุดควบคุมการยืม
          o จัดทำประมาณการรายรับและ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
          o การจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณและนอกงบประมาณ
          o การจัดทำสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
          o การวางฎีกาเบิกเงินที่คลังอำเภอและคลังจังหวัดหรือการโอนผ่านระบบออนไลท์ธนาคารของรัฐ
          o การจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งประกาศและรายงานตามระเบียบ
          o ตรวจสอบและรับรองยอดเงินคงเหลือ
          o เบิกเช็ค เก็บรักษาเช็ค และสมุดเงินฝากธนาคารไว้ให้ปลอดภัย
          o จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค พร้อมเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินตามระเบียบ
          o จัดทำสุมดเงินสดรับให้เป็นปัจจุบัน
          o จัดทำสมุดเงินสดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
          o จัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน
          o จัดทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด รายงานกระแสเงินสด
          o จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบ รายละเอียดลูกหนี้และรายงานประกอบงบ ฯ
          o สำรวจดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเมื่อครบกำหนด และขอใบรับรองยอดเงินฝากธนาคาร
          o งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     4. งานผลประโยชน์และกิจพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o งานด้านการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
          o วางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
          o พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่นๆ
          o พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
          o ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
          o ประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
          o งานเกี่ยวกับดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
          o ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้
          o รับผิดชอบในการรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่กำลังใช้อยู่
          o จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและค่าธรรมเนียม
          o ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินประเภทต่างๆ
          o รับผิดชอบเกี่ยวกับการตีราคาปานกลางที่ดิน และราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร
          o งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
          o การดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
          o งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o งานดำเนินการปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินของเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 และ 17)
          o งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
          o งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ 5)
          o จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
          o การจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำงวดทุก 4 เดือน
          o งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
     6. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          o การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
          o การออกใบอนุญาตการขอใช้เสียง
          o การออกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์
          o ออกหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบ้าน
          o ออกหนังสือรับรองขอหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำประปาของแผงในตลาดสดเทศบาล
          o คำร้องทั่วไป
          o การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ

กองช่าง 
     
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ ปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
กองช่าง แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็นดังนี้
     1. งานธุรการ
          (1) งานสารบรรณ
          (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
          (3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
          (4) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          (5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
          (6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
          (8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
          (9) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
         (10) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
         (11) งานสวัสดิการต่างๆ
         (12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
         (13) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน
         (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     2. งานสาธารณูปโภค
          (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น
          (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
          (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
          (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
          (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
          (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
          (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
          (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
          (9) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
         (10) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
         (11) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
         (12) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
         (13) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
         (14) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
         (15) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
         (16) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
         (17) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
         (18) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     3. งานสวนสาธารณะ  
          (1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม
          (2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          (3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
          (4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
          (5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
          (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
          (7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
          (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

การให้บริการประชาชน
       • แบบบ้านบริการประชาชน สามารถติดต่อขอสำเนาได้ฟรีที่กองช่าง โดยผู้ที่ต้องการแบบบ้านไปดำเนินการสำเนาเอง
     • แบบฟอร์มต่างๆ
          1. แบบคำร้องขออนุญาตปลูกสร้าง
          2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการปลูกสร้างต่างๆ
          3. เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง
     • ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอรื้อถอน ขอย้ายอาคาร ขอต่อเติมอาคาร
     • คำร้องทั่วไป
     • หนังสือแสดงความยินยอมของช่างควบคุมงาน
     • หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
     • หนังสือยินยอมก่อสร้างผนังร่วมกัน
     • ฯลฯ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. งานธุรการ
         มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
          (1) งานสารบรรณ
          (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
          (3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
          (4) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          (5) งานโต้ตอบหนังสือราชการของงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          (6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
          (8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
          (9) เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         (10) จัดทำฎีกาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         (11) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
         (12) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ งานสวัสดิการต่างๆ
         (13) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
         (14) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองสาธารณสุข รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน
         (15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
         งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
          (1) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
          (2) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          (3) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
          (4) งานสุขาภิบาลโรงงาน
          (5) งานชีวอนามัย
          (6) งานฌาปนกิจ
          (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          (1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
          (2) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
          (3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
          (4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
          (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     4. งานสัตวแพทย์
          (1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
          (2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
          (3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
          (4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
          (5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
          (6) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
          (7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
          (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     5. งานรักษาความสะอาด
          (1) งานดูแลรักษาทางสาธารณะ
          (2) งานดูแลทำความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอย
          (3) งานเก็บรวบรวม ขนถ่าย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          (4) งานประจำรถบรรทุกขยะ
          (5) งานกวาดล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
          (6) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
          (7) งานขับรถกวาดพื้นและดูดฝุ่น
          (8) งานดูแลบำรุงรักษารถกวาดพื้นดูดฝุ่นให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งานได้อยู่
          (9) งานดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล
         (10) งานดูแล บำรุงรักษา เครื่องใช้ อุปกรณ์ภายในสำนักงานเทศบาลให้อยู่
         (11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th