Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ


การเกษตรกรรม
     พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เป็นที่ราบลุ่ม น้ำกร่อย จึงไม่เหมาะทำการเพาะปลูก ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาน้ำจืด ซึ่งก็ประสบปัญหาน้ำจืดมีไม่เพียงพอตลอดทั้งปี

การอุตสาหกรรม
     ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ จำนวน 4 โรงงาน คือ
          1. บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
          2. บริษัท ไดเฮ็น อิเลคทริค จำกัด  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
          3. บริษัท ลีไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตพื้นในรองเท้า
          4. บริษัท เอเชียโกลเด้น ดรซ์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงเมล็ดข้าว

การพาณิชย์กรรม/การบริการ
สถาบันการเงิน
     มีธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จำนวน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตั้งอยู่เลขที่ 245/36 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน
สถานีบริการน้ำมัน
     มีสถานีบริการน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

การท่องเที่ยว
     เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำบางปะกง บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงช่วงติดกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ขณะนี้มีเขื่อน คสล. ขนาดความยาว 170 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป

                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th