Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     จำนวนครัวเรือนและราษฎรในเขตเทศบาล (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552)
 
ตำบล หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
 ท่าสะอ้าน 6
7
8
931
509
167
677
678
235
682
764
283
1,359
1,442
518
รวม 1,607 1,590 1,729 3,319


การศึกษา/ศาสนา

สถานศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 295 คน ครู จำนวน 10 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเทศบาลฯ ได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โดยได้ปรับสถานที่ใหม่และรับเด็กอายุระหว่าง 3 – 4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 58 คน มีครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 คน และผู้ช่วยครู 2 คน


จำนวนเด็กนักเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2551)
 
ระดับชั้น เด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
จำนวน 60 37 33 28 34 30 36 48 34 340

การสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์

การสาธารณสุข
     ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีสถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลท่าสะอ้าน คอยให้บริการรักษาพยาบาลด้านการเจ็บป่วยทั่วไปและร่วมกับเทศบาลในการรณรงค์ให้ความรู้ และคำแนะนำเรื่องการป้องกันและรักษาสุขภาพ
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ได้ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 285 ราย โดยจำแนกเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 248 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 37 ราย


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 คน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน รถกระเช้า จำนวน 1 คัน รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย จำนวน 1 คัน เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง และถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในเขตชุมชน

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th