Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     จำนวนครัวเรือนและราษฎรในเขตเทศบาล (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552)
 
ตำบล หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
 ท่าสะอ้าน 6
7
8
931
509
167
677
678
235
682
764
283
1,359
1,442
518
รวม 1,607 1,590 1,729 3,319


การศึกษา/ศาสนา

สถานศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 295 คน ครู จำนวน 10 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเทศบาลฯ ได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โดยได้ปรับสถานที่ใหม่และรับเด็กอายุระหว่าง 3 – 4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 58 คน มีครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 คน และผู้ช่วยครู 2 คน


จำนวนเด็กนักเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2551)
 
ระดับชั้น เด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม
จำนวน 60 37 33 28 34 30 36 48 34 340

การสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์

การสาธารณสุข
     ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีสถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลท่าสะอ้าน คอยให้บริการรักษาพยาบาลด้านการเจ็บป่วยทั่วไปและร่วมกับเทศบาลในการรณรงค์ให้ความรู้ และคำแนะนำเรื่องการป้องกันและรักษาสุขภาพ
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ได้ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 285 ราย โดยจำแนกเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 248 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 37 ราย


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 คน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน รถกระเช้า จำนวน 1 คัน รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย จำนวน 1 คัน เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง และถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในเขตชุมชน
                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th