Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประวัติความเป็นมา
     
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ให้ชื่อว่า “สุขาภิบาลท่าสะอ้าน” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลให้สุขาภิบาลท่าสะอ้าน ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2540

ลักษณะที่ตั้ง
     
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง (หลังเก่า) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ที่ทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 22 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

เนื้อที่
     เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีเนื้อที่ 1.75 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล คือ ตำบลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7, 8 บางส่วน


อาณาเขต 
ทิศเหนือ ทิศใต้


ทิศตะวันออก
 
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงฝั่งใต้ของคลองท่าสะอ้าน
ตรงหลัก กม.ที่ 55.20 ของถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
จากหลักเขตที่ 2 เรียบตามฝั่งใต้ของคลองท่าสะอ้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ตรงที่บรรจบกับคลองท่าสะอ้าน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศตะวันตะเฉียงเหนือ 
ถึงจุดซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท ตรงหลัก กม.ที่ 52.500 ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ 730 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
จากเขตที่ 3 เรียบตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ไปทางทิศใต้ถึงจุดซึ่งอยู่ในแนว
เส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท ตรงหลัก กม.52.500 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านลงสู่อ่าวไทย ในช่วงเดือนธันวาคม – มิถุนายน ของทุกปี น้ำในแม่น้ำบางปะกงจะมีความเค็มเกินระดับ เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำทะเลหนุน

ลักษณะภูมิอากาศ
     เขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีพื้นที่อยู่ใกล้กับอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลา ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดู
ฤดูร้อน 
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
เริ่มต้นเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
เริ่มต้นเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th