Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประวัติความเป็นมา
     
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ให้ชื่อว่า “สุขาภิบาลท่าสะอ้าน” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลให้สุขาภิบาลท่าสะอ้าน ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2540

ลักษณะที่ตั้ง
     
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง (หลังเก่า) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ที่ทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 22 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

เนื้อที่
     เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีเนื้อที่ 1.75 ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล คือ ตำบลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7, 8 บางส่วน


อาณาเขต 
ทิศเหนือ ทิศใต้


ทิศตะวันออก
 
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงฝั่งใต้ของคลองท่าสะอ้าน
ตรงหลัก กม.ที่ 55.20 ของถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
จากหลักเขตที่ 2 เรียบตามฝั่งใต้ของคลองท่าสะอ้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ตรงที่บรรจบกับคลองท่าสะอ้าน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศตะวันตะเฉียงเหนือ 
ถึงจุดซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท ตรงหลัก กม.ที่ 52.500 ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ 730 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
จากเขตที่ 3 เรียบตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ไปทางทิศใต้ถึงจุดซึ่งอยู่ในแนว
เส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท ตรงหลัก กม.52.500 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านลงสู่อ่าวไทย ในช่วงเดือนธันวาคม – มิถุนายน ของทุกปี น้ำในแม่น้ำบางปะกงจะมีความเค็มเกินระดับ เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำทะเลหนุน

ลักษณะภูมิอากาศ
     เขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีพื้นที่อยู่ใกล้กับอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลา ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดู
ฤดูร้อน 
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
เริ่มต้นเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
เริ่มต้นเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์


สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th